การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2513 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 


2.  หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ ว8  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 


3.  หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ ว9 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร