ทำเนียบบุคลากร

 • นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

  กำกับ ดูแล  ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

   

 • นางจันจิรา มงคล

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   

  วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา

  ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงานและติดตามประเมินผล งานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  รับผิดชอบงาน

  1.งานธุรการของกลุ่มบริหารงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

  2.งานวางแผนอัตรากำลัวและกำหนดตำแหน่ง

  3.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  4.งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  5.งานพัฒนาบุคลากร

  6.งานจัดทำวาระประชุม กศจ. เขตพื้นที่การศึกษา

   

 • นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รับผิดชอบงานงานบำเหน็จความชอบ

  1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ / ลูกจ้างประจำ

  2.การจัดทำข้อมูลรายบุคคล (P-OBEC)

  3.จัดทำบัญชีถือจ่าย เงินวิทยฐานะเพิ่มเติม

  4.จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

  5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นางสาวกาญจนา ทองคำมา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)

  1.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  2.การจัดทำข้อมูลรายบุคคล (P - OBEC)

  3.การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  4.งานขอปรับวุฒิการศึกษาและขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

  5.ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารและการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  6.การขอพระราชทางเพลิงศพ

  7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นายชัยวุฒิ บัวพันธ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

  1.งานแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

  2.การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4.งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

  5.งานออกจากราชการ

  6.งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.รร  ผอ.สพป

  7.การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  8.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

                   

     

 • นางสาวกนิษฐา หลักฐาน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รับผิดชอบงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

  1.การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.การขอบรรจุแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

  3.การสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ

  4.การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู

  5.งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  6.การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ บุญอาจ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

  1.การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.การสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ

  3.จัดทำทะเบียนคุม พนักงานราชการ อัตราจ้างทุกประเภท และธุรการโรงเรียน

  4.จัดทำทะเบียนคุมครูปฏิบัติการสอนห้องเรียนสาขา

  5.การคัดเลือกนักเรียนทุนทุกประเภท

  6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นางจันจิรา มงคล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

  1.การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

  2.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้สูงขึ้น

  3.การสรรหาผู้อำนวยการกลุ่ม

  4.งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

  5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลัง

  1.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกประเภท

  2.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.ข้อมูล 10 มิถุนายน

  4.โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  5.การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

  6.การปรับระดับชิ้นงานของลูกจ้างประจำ

  7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน

  นิติกรชำนาญการ

  รับผิดชอบงานวินัยและนิติการ

  1.งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงานวินัยและนิติการ

  2.จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและป้องกัน

     การกระทำความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.การสืบหาหลักทรัพย์ และการบังคับคดีของหน่อยงานอื่น

  4.การรายงานไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา

  5.การออกหนังสือรับรองบุคคลและหนังสือรับรองความประพฤติ

  6.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

   

 • ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ บุญอาจ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร

  1.การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม

  2.การขอหนังสือรับรอง

  3.การขออนุญาตลาอุปสมบท

  4.งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา

  5.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

 • นางสาววิรชา บุญช่วย

  อัตราจ้าง

  รับผิดชอบงานธุรการ

  1.งานธุรการ และทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

  3.การออกหนังสือรับรองบุคคล และหนังสือรับรองความประพฤติ

  4.การบันทึกวันลาประจำปี

  5.รับผิดชอบเว็ปไซด์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

 • นางนฤมล ยาสอน

  อัตราจ้าง

  รับผิดชอบงานธุรการ

  1.งานธุรการ และทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนประวัติ และขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

  3.งานเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล

  4.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย