ทำเนียบบุคลากร

 • นายสุทัศน์ ศรีดาเดช

  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

  กำกับ ดูแล  ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

   

 • นางจันจิรา มงคล (ผอ.กบ)

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   

  วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา

  ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงานและติดตามประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  รับผิดชอบงาน

  1.งานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.งานวางแผนอัตรากำลัวและกำหนดตำแหน่ง

  3.งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

  4.งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  5.งานพัฒนาบุคลากร

  6.งานวินัยและนิติการ

  7.งานจัดทำวาระประชุม อกศจ. และ กศจ. 

   

 • นางสาวกาญจนา ทองคำมา (พี่กาญ)

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  รับผิดชอบงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  2. บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ 18) และลูกจ้างประจำ

  3. การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) กรมบัญชีกลาง

  4. การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น

  5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดสรรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  6. การขอพระราชทานเพลิงศพ

  7.การขออนุญาตไปต่างประเทศ

  8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • นายชัยวุฒิ บัวพันธ์ (พี่วุฒิ)

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

  1. งานแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู/

      ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ลูกจ้างประจำ/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

  2. การแต่งตั้ง ย้าย โอน ตามผลการสอบแข่งขัน

  3. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5. การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.

  6. การลาออกจากราชการ

  7. การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.สพท.

  8. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ ตำแหน่งครู/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

  9. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย            

     

 • นางนิติมา ถาวร (พี่จิ๊บ)

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

  1.การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2.การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู

  3.งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  4.การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  5.การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

  6.การคัดเลือกนักศึกษาทุน

  7.สอบคัดเลือกพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

  8.จัดทำทะเบียนคุม พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกประเภท

  9.การลาออกของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

  10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์ (พี่ป๋อ)

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลัง

  1.วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

  2.การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มใหม่

  3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4.การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5.การปรับปรุงตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่ง

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  6.การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ

  7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • นางชัชญาภา แหวเมือง (พี่โส)

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

  รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

  1.การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

  2.การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

     ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้สูงขึ้น

  3.แจ้งวาระการประชุม อกศจ. และ กศจ.

  4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน (พี่นึก)

  นิติกรชำนาญการ

  รับผิดชอบงานวินัยและนิติการ

  1.งานวินัย การส่งเสริมวินัย และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

  2.การอุทธรณ์และร้องทุกข์

  3.งานกฏหมายและการดำเนินคดีของรัฐ

  4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • นางสาวสุดธิดา หมอกมืด (พี่มิว)

  นิติกรปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานวินัยและนิติการ

  1.งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของงานวินัยและนิติการ

  2.จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและป้องกัน

     การกระทำความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.การสืบหาหลักทรัพย์ และการบังคับคดีของหน่วยงานอื่น

  4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • นางสาวศรีมาลา ยศงาม (พี่เก๋)

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร

  1. การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  2. การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม

  3. การขอหนังสือรับรอง

  4. การขออนุญาตลาอุปสมบท

  5. งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • นางสาวจันทร์ฉาย จันน้อย (พี่หน่อย)

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  รับผิดชอบงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  1. การจัดทำและเก็บรักษา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 

  2. การจัดทำข้อมูลรายบุคคล (p-obec)

  3. การเพิ่มคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น/สูงขึ้นในทะเบียนประวัติ

  4. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  5. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท และการลาอื่น ๆ

  6. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์ (พี่บุ๋ม)

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  รับผิดชอบงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  1.งานธุรการและทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ

  2.การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  3.ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ

  4.การออกหนังสือรับรองบุคคล และหนังสือรับรองความประพฤติ

  5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย