รายชื่อผู้ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อผู้ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ใหม่  รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

และประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 2  ใหม่