ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้าย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ นั้น บัดนี้ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ตามคำร้องขอย้ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕