ระเบียบกฎหมาย

 

หนังสือสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2560

  https://drive.google.com/file/d/0B3mbZ-bxprlaeEItbndxa05vVnc/view?usp=sharing

      ว2 ปี 2560

   https://drive.google.com/file/d/0B3mbZ-bxprlaYkNBbHdaZ2dEM0E/view?usp=sharing

      ว3 ปี 2560

    https://drive.google.com/file/d/0B3mbZ-bxprlaSEhRMXVSc3hUZkk/view?usp=sharing

       ว4 ปี 2560

    หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/v1_2556.pdf  ว1 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/files/2013-march/2013-03-08-1020.pdf  ว3 ปี 2556

    http://203.146.15.33/images/document/2556/03/v4-2556.pdf  ว4 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/03/v5-2556.pdf  ว5 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/04/v6-2556.pdf  ว6 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/04/v7-2556.pdf ว7 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/files/2013-may/position-standard(v8-2556).pdf?v=20130522  ว8 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/05/v9-56.pdf  ว9 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/05/v10-56.pdf   ว10 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/05/v11-56.pdf  ว11 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/07/v12-2556.pdf  ว12  ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/v13-2556.pdf  ว13 ปี 2556

    http://www.otepc.go.th/images/files/2013-august/v14-2556.pdf  ว14 2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/08/v15-2556.pdf  ว15  2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/09/v16-2556.pdf  ว16  2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/10/v17-2556.pdf  ว 17  2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/09/v18-2556.pdf  ว18  2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/09/v19-2556.pdf  ว19  2556

     http://www.otepc.go.th/images/document/2556/10/v20-56.pdf  ว20  2556

    http://www.otepc.go.th/images/document/2556/12/v21-56-0.pdf  ว21 2556

    หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2553

    http://203.146.15.33/otepc13/files/v1_53.pdf  (ว 1) 2553

    http://203.146.15.33/otepc01/files/v2-53.pdf  (ว 2) 2553

    http://203.146.15.33/otepc01/files/v3-53.pdf  (ว 3) 2553

    http://203.146.15.33/webtcs/files/0206_6_53_698_02.pdf  (ว 5) 2553

    http://203.146.15.33/otepc01/files/v7-53.pdf  (ว 7) 2553

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v8-53.pdf  (ว 8) 2553

    http://203.146.15.33/webtcs/files/53_5_c9_0.pdf  (ว 9) 2553

    http://203.146.15.33/webtcs/files/53_5_c10_1.pdf  (ว 10) 2553

    http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law20/20_0.pdf  (ว 20) 2548

    หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/54_5_c1_0.pdf   ว1  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v2-54.pdf  ว2  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v3-54.pdf  ว3  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v4-54.pdf  ว4  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=373  ว5  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=374  ว6  2554

    http://203.146.15.33/otepc12/files/v7-54.pdf  ว7  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v8-54.pdf   ว8  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v9-54.pdf  ว9 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v9-54-2.pdf ว9 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=400  ว10 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v11-54.pdf ว11 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v11-54.pdf  ว12 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v13-54.pdf  ว13 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v14-54.pdf  ว14  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v15-54.pdf  ว15  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v16-54.pdf  ว16  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/W17-23-09-2554.pdf  ว17  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/Salary-2011-10-17.pdf  ว18  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v19-54.pdf  ว19  2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v20-54.pdf    ว20 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v21-54.pdf  ว21 2554

     http://203.146.15.33/webtcs/files/v22-54.pdf  ว22 2554

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v23-54.pdf  ว23 2554

    หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v1-55.pdf  ว1  ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/NW2-2012-02-22.pdf  ว2 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v3-55.pdf  ว3 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/NW4-2012-02-22.pdf  ว4  ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/NW5-2012-02-22.pdf  ว5  ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/02067-v6-220255.pdf  ว6 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v7-55.pdf  ว7 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v8-55.pdf ว8 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v9-300355.pdf   ว9 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v12-55.pdf  ว12 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v13-55.pdf  ว13 ปี  2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v14-250455.pdf  ว14 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v15-55.pdf  ว15 ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v16-55.pdf  ว16  ปี 2555

     http://203.146.15.33/webtcs/files/v18-55.pdf  ว18  ปี 2555

    http://203.146.15.33/webtcs/files/v19-54.pdf  ว19 ปี 2555

    http://203.146.15.33/otepc2012/images/document/2555/08/v21-2555.pdf  ว21 ปี 2555

    http://203.146.15.33/otepc2012/images/document/2555/08/v22-2555.pdf   ว22 ปี 2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/v25_55.pdf  ว 25 ปี 2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/111055.pdf  ว 26 ปี2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/v27-2555.pdf  ว27 ปี2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/v28_55.pdf  ว28  ปี 2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/v55/v29-55.pdf  ว29 ปี 2555

    http://203.146.15.33/images/document/2555/12/v30-55.pdf  ว30  ปี 2555

    หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ปี 2548

    http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law20/20_0.pdf  (ว 20) 2548